GẮN KẾT “TÀI SẢN VÔ HÌNH” VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP